Provozní řád

Provozní řád

I. Vstup na tenisové kurty

Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době, tj. denně od 8 do 21 hodin.

Zapsaný uživatel odpovídá za stav kurtu do jeho předání správci nebo následujícímu uživateli.

Herní doba na tenisových kurtech je stanovena na 60 minut.

Rezervace tenisového kurtu je možno provést prostřednictvím online rezervačního systému nebo na tel. 720 380 800.

Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na dvorec ke hře ve stanovenou dobu, je dvorec po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce. Veškeré rezervace jsou evidovány a bude vyžadováno jejich zaplacení.

Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.

Je-li tenisový kurt suchý, musí hráči kurt před zahájením hry pokropit vodou.

II. Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na kurty je možný pouze za daným účelem, tj. hraní tenisu.
 3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách či dalších prostorách areálu tenisových kurtů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.
 7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt – v případě sucha nejdříve postříkat, potom urovnat hrablem a následně upravit koštětem nebo síťovačkou.

III. Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Přísný zákaz kouření.
 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 5. Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení tenisových kurtů.

IV. Vyloučení z areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.